REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO

§ 1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania z kortu tenisowego położonego przy ul. Karpackiej 67 w Zręcinie.
Korty czynne są zgodnie z zatwierdzonym planem i w oparciu o złożone rezerwacje.
Kortowy – osoba działająca w imieniu właściciela, która odpowiedzialna jest za przestrzeganie niniejszego regulaminu.

§ 2
Zasady rezerwacji i zmian terminu
Rezerwacji kortu dokonuje kortowy tel. 0 502690430 w dniach:
od poniedziałku do niedzieli – w godzinach 08:00 – 23:00

Osoba posiadająca rezerwację kortu, jeżeli nie uiści opłaty lub nie zjawi się na umówioną godzinę traci rezerwację na rzecz osoby oczekującej.
Rezerwację można przenieść na inny termin w uzgodnieniu z kortowym tylko w przypadku, gdy kort jest nieczynny z przyczyn niezależnych od gracza.

§ 3
Opłaty za kort
Kortowy jest uprawniony do pobierania opłat za jednorazowe bilety wstępu przed wejściem na kort
Osoby posiadające karnet są zobowiązane każdorazowo okazać go kortowemu przed wejściem na kort.
Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje wejście na kort i grę.
Osoba posiadająca rezerwację, która nie korzystała z kortu, jest zobowiązana zapłacić za kort w przypadku nie odwołania rezerwacji:

2 dni przed terminem gry – brak odpłatności

 1 dzień przed terminem gry – 50% odpłatności

 poniżej 24 godz. lub nie zrealizowanie rezerwacji- 100% odpłatności

odwoływanie rezerwacji nie dotyczy karnetów

Karnet miesięczny płatny z góry a jego przedłużenie powinno nastąpić do 7 dni poprzedzających następny miesiąc.
Karnet miesięczny upoważnia do korzystania z kortu od poniedziałku do niedzieli w godzinach ustalonych przy jego zakupie.
Karnet wydaje się na określony miesiąc.

§ 4
Zasady korzystania z kortu
Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.
Nie wolno korzystać z kortu bez uiszczenia opłaty u Kortowego.
Na korcie obowiązuje obuwie i strój sportowy WYMAGANE OBUWIE Z PODESZWĄ NIE POZOSTAWIAJĄCĄ ŚLADÓW (NON MARKING)
Na korcie obowiązuje zachowanie porządku oraz czystości.
Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zachowywania się w sposób nieodpowiedni.

Osoby korzystające z kortu oznajmiają, że nie mają żadnych przeciwskazań zdrowodnych do uprawiania sportu i korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.

§ 5
Postanowienia końcowe
Skargi i wnioski należy składać do właściciela kortu pod adresem:

P.P.H.U. WERDOM

38-457 Zręcin

  ul. Długa 5

lub przez pocztę elektroniczną:   kontakt@teniskrosno.pl

Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawienia lub odkupienia. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.
Naruszenie Regulaminu powoduje odpowiedzialność prawną przewidzianą w kodeksie wykroczeń.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 5.10.2012 r.

Osoby posiadające karnet są zobowiązane każdorazowo okazać go kortowemu przed wejściem na kort.